Japan 1993 Home Shirt #11 Kazu [JPN93H1119210]

Japan 1993 Home Shirt #11 Kazu [JPN93H1119210]
SOLD OUT
Japan 1993 Home Shirt #11 Kazu [JPN93H1119210]