Japan 2006 Home Shirt #10 Shunsuke Nakamura [JPN06H1022201]

Japan 2006 Home Shirt #10 Shunsuke Nakamura [JPN06H1022201]

Weight: 300g

.
Japan 2006 Home Shirt #10 Shunsuke Nakamura [JPN06H1022201]

Weight: 300g