Paris Saint Germain 2020-2021 Fourth Shirt [PSG0140023601]

Paris Saint Germain 2020-2021 Fourth Shirt [PSG0140023601]

Weight: 300g

.
Paris Saint Germain 2020-2021 Fourth Shirt [PSG0140023601]

Weight: 300g