Nigeria 2002 Home Shirt #4 Nwankwo Kanu [NIG02H0420212]

Nigeria 2002 Home Shirt #4 Nwankwo Kanu [NIG02H0420212]

Weight: 300g

.
Nigeria 2002 Home Shirt #4 Nwankwo Kanu [NIG02H0420212]

Weight: 300g