Yugoslavia 1998 Home Shirt New Emblem [YUG98H0021107]

Yugoslavia 1998 Home Shirt New Emblem [YUG98H0021107]

Weight: 300g

.
Yugoslavia 1998 Home Shirt New Emblem [YUG98H0021107]

Weight: 300g