Reggina 2002-2003 Away Shirt #10 Shunsuke Nakamura Lega Calcio Patch/Badge [RGN23A1021307]

Reggina 2002-2003 Away Shirt #10 Shunsuke Nakamura Lega Calcio Patch/Badge [RGN23A1021307]

Weight: 300g

.
Reggina 2002-2003 Away Shirt #10 Shunsuke Nakamura Lega Calcio Patch/Badge [RGN23A1021307]

Weight: 300g