Vissel Kobe 2015 Home Shirt #10 Ryota Morioka 20th Anniversary Model w/tags [VSK15H1021810]

Vissel Kobe 2015 Home Shirt #10 Ryota Morioka 20th Anniversary Model w/tags [VSK15H1021810]

Weight: 300g

.
Vissel Kobe 2015 Home Shirt #10 Ryota Morioka 20th Anniversary Model w/tags [VSK15H1021810]

Weight: 300g