Vissel Kobe 2020 Home Shirt #5 Hotaru Yamaguchi w/tags [VSK20H0521811]

Vissel Kobe 2020 Home Shirt #5 Hotaru Yamaguchi w/tags [VSK20H0521811]

Weight: 300g

.
Vissel Kobe 2020 Home Shirt #5 Hotaru Yamaguchi w/tags [VSK20H0521811]

Weight: 300g