Japan 2012-2013 Home Long Sleeve Shirt #4 Keisuke Honda [JPN23H042201]

Japan 2012-2013 Home Long Sleeve Shirt #4 Keisuke Honda [JPN23H042201]

Weight: 300g

.
Japan 2012-2013 Home Long Sleeve Shirt #4 Keisuke Honda [JPN23H042201]

Weight: 300g