Japan 2012-2013 Home Shirt #8 Hiroshi Kiyotake [JPN23H0822201]

Japan 2012-2013 Home Shirt #8 Hiroshi Kiyotake [JPN23H0822201]

Weight: 300g

.
Japan 2012-2013 Home Shirt #8 Hiroshi Kiyotake [JPN23H0822201]

Weight: 300g