Yugoslavia 1998 Home Shirt [YUG98H0022103]

Yugoslavia 1998 Home Shirt [YUG98H0022103]

Weight: 300g

.
Yugoslavia 1998 Home Shirt [YUG98H0022103]

Weight: 300g